Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

 18.09.2020

opatrenie: Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku, -
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra, -
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, -
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, -
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, -
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, -
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, -
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí, -
 • osoby pri výkone športu, -
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, -
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe, -
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, -
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, -
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, -
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, -
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >