KOMPOSTOVANIE

 23.11.2020

INFORMÁCIA

O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO

ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné: 

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:
    1. do podateľne obce na Obecnom úrade obce Vyšné Ladičkovce v úradných hodinách, 
    2. do poštovej schránky obce , 
    3. do 10.12.2020.

  

Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.obecvysneladickovce.sk  .

Za súčinnosť vopred ďakujem      

V súlade s ustanoveniami §19 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje obec Vyšné Ladičkovce dotknutej osobe pri spracúvaní jej osobných údajov informácie:

Identifikačné údaje obce Vyšné Ladičkovce ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby:

Obec Vyšné Ladičkovce,     sídlo: Vyšné Ladičkovce 24, 067 11,      IČO: 00323781

Kontaktné údaje obce Vyšné Ladičkovce ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby:

oprávnený zamestnanec obce: Martina Bobaľová, Bc. Iveta Konuľová     mail: obec.vysneladickovce@satlan.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby obce Vyšné Ladičkovce ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby:

PP Protect s.r.o., A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce,                 mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

preukazná spôsobilosť obce pri uplatnení zákonnej výnimky pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom

Doba uchovávania osobných údajov, kritéria jej určenia:

po dobu povinnosti preukaznej spôsobilosti obce

                           


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >